Kies uw taal:

Verkoopsvoorwaarden

1. Al onze verkopen en leveringen geschieden tegen de hiernavolgende bepalingen. De koper, door het feit zelf van de koop wordt verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden, zelfs indien ze tegenstrijdig zijn met zijn eigen aankoopvoorwaarden.

2. De koopwaar is geleverd af ons magazijn.

3. De terugzendingen van goederen zijn onderworpen aan ons voorafgaand schriftelijk akkoord. Eventuele klachten dienen ons schriftelijk, op straffe van verval van onze aansprakelijkheid, ten laatste acht dagen na ontvangst van de betwiste waar toegestuurd.

4. De aan onze klanten geleverde goederen blijven onze eigendom tot de integrale betaling van het factuurbedrag.

5. Prijsaanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.Drukfouten en duidelijk merkbare vergissingen in onze prijslijsten, aanbiedingen en bevestigingen, verbinden ons niet.

6. Al onze leveringen zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld.Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt zonder dat een ingebrekestelling nodig is, het schuldsaldo verhoogd met een rente van 8% per jaar vanaf deze vervaldag. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10%, met een minimum van 75 EUR en een maximum van 2000 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

7. Het niet-betalen op de vervaldag van het geheel of een gedeelte van de levering of het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar, en verleent aan de verkoper de mogelijkheid ofwel bestaande contracten te annuleren, met toepassing van het uitdrukkelijk ontbindend beding, ofwel de dwangafname te kiezen.

8. Voor alle gevallen waar de verkoop wordt ontbonden, verbindt de koper zich om aan de verkoper als schadevergoeding voor winstderving een forfaitaire som te betalen, die overeenstemt met 20% van de waarde van de goederen waarvan de verkoop ontbonden is.

9. In gevallen van rechtmatige klacht staat het ons vrij de koper binnen een redelijke termijn en na vaststelling van onze waarborgplicht terug te betalen of tegen terugname van gewraakte andere goederen op te sturen.

10. De leveringstermijnen worden slechts gegeven als aanduiding, die in geval van vertraging geen recht geven op schadeloosstelling.Onze verantwoordelijkheid is opgeheven in geval van overmacht, zoals ook bij totale of gedeeltelijke stakingen, of iedere andere omstandigheid die voor gevolg heeft de levering te belemmeren, zowel in ons bedrijf als bij onze leveranciers.

11. De bestellingen overgemaakt aan onze vertegenwoordigers, zijn alleen geldig onder voorbehoud van onze toestemming.

12. Een betaling kan door de klant niet meer gewijzigd of geannuleerd worden zonder onze schriftelijke toestemming en mits vervulling van de voorwaarden die wij stellen.

13. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Doornik.